Hướng dẫn thêm khách hàng mới trong VtigerCRM

blank

A. LỜI NÓI ĐẦU

Khi cần thêm mới 1 khách hàng mới vào Vtiger, người dùng có thể thực hiện tạo rất dễ dàng ở màn hình module Tiềm năng / Liên hệ / Tổ chức.

Mỗi module sẽ có những trường thông tin quản lý đặc trưng riêng

B. CÁCH THỰC HIỆN

1. Truy cập module Tiềm năng (Đầu mối)

Click Thêm Khách tiềm năng để tạo mới KH

blank

blank

2. Nhập thông tin KH tương ứng vào các trường thông tin

Click Lưu để hoàn thành.

blank

Trường có dấu * bắt buộc điền

blank

Trường dữ liệu dạng picklist (danh sách chọn)

blank

Trường dữ liệu nhập text (không bắt buộc)

blank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *