Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 – Chuyên đề Nông nghiệp

blank

ViEF – Vietnam Economic Forum – là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công – tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Các hoạt động thuộc khuôn khổ ViEF:

1. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

2. Đối thoại công tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân;

3. Bàn tròn thảo luận cấp Quốc gia, Quốc tế về xu hướng kinh tế mới và chiến lược kinh tế với Việt Nam và khu vực.

Cách thức hoạt động của ViEF:

1. Tập hợp phản ánh, kiến nghị Doanh nghiệp

2. Tổng hợp vấn đề khó khăn, vướng mắc, rào cản

3. Lựa chọn vấn đề ưu tiên

4. Đối thoại chính sách công tư

5. Lập báo cáo phân tích chuyên sâu

6. Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

7. Hỗ trợ kỹ thuật thực thi

8. Đánh giá và minh bạch kết quả thực thi

Truy cập để biết thêm chi tiết: https://vief.vnexpress.net/?utm_source=VnExpress&utm_medium=statis&utm_campaign=C169974